Procedures en sancties

Aanname vrijwilligers

Wanneer het bestuur je vraagt om SJO-vrijwilliger te worden heb je natuurlijk eerst een gesprek om uit te leggen wat het werk inhoudt en welke regels voor jou gelden. Als je vrijwilliger wordt kun je kosteloos een verklaring omtrent gedrag aanvragen om deze aan het bestuur te laten zien (zie verderop onder het kopje VOG). Dan ontvang je een aanstellingsbrief die door jullie beiden wordt ondertekend.
Eenmaal per jaar zal een bestuurslid met je bespreken hoe het gaat. En uiteraard kun je bij vragen gedurende het jaar bij het bestuur terecht.

Vertrouwenscontactpersoon

SJO heeft een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dat is Hanny Toebes (06-40513991 of vertrouwenscontactpersoon@judosportoost.nl). Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die vragen, opmerkingen heeft over of signalen krijgt van seksuele intimidatie, pesten of ander grensoverschrijdend gedrag. De VCP gaat vertrouwelijk met de informatie om en zal (geanonimiseerd indien gewenst door de melder) in overleg met het bestuur een oplossing proberen te vinden.

Het bestuur zal ernstige vermoedens van seksuele intimidatie of misbruik melden bij de Judobond Nederland. Wanneer het gaat om ernstige strafbare feiten, zoals verkrachting, doet het bestuur aangifte.

Seksuele intimidatie, pesten en ander grensoverschrijdend gedrag

Wij willen binnen SJO een sfeer van onderling respect en verdraagzaamheid creëeren, zie ook de BASICS hierboven en de gedragsregels. Seksuele intimidatie en pesten horen binnen SJO niet thuis. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld diefstal, geweld, iemand angst aanjagen, vernieling of fraude.

Wanneer iemand situaties ziet of zelf ervaart die naar zijn/haar gevoel niet in orde zijn willen we graag dat hij/zij deze meldt. Dan kunnen we er immers gezamenlijk iets aan doen. Melden kun je bij het bestuur (voorzitter@judosportoost.nl) of vertrouwelijk bij de vertrouwenscontactpersoon (Hanny Toebes 06-40513991 of vertrouwenscontactpersoon@judosportoost.nl)).

Het bestuur beoordeelt de melding en toetst aan de SJO gedragsregels. Afhankelijk van de ernst van het grensoverschrijdend gedrag wordt een gesprek georganiseerd met betrokkenen, een interne sanctie opgelegd of, bij ernstige beschuldigingen, een melding bij de politie gedaan. Het stappenplan melding grensoverschrijdend gedrag vind je in dit document.

Bij

  • wangedrag in de les
  • wangedrag tijdens optreden in een functie voor SJO
  • veroorzaken van schade aan dojo, kleedkamer, eigendommen van anderen
  • bewust dopinggebruik

beslist het bestuur over een sanctie. Dat kan zijn een (tijdelijke) uitsluiting van de training of van werkzaamheden voor SJO en bij herhaling ook een royement als lid.

Verklaring omtrent gedrag

Wij vragen vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werken met minderjarigen of andere kwetsbare doelgroepen, een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) te laten zien. Uiteraard geldt dit ook voor het bestuur. Hieraan zjn voor de vrijwilliger geen kosten verbonden. SJO doet mee aan de landelijke regeling Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties. Dat betekent dat de aanvraag van de VOG voor al onze vrijwilligers gratis is.
Verder lezen?
Meer informatie over judoprincipes is te vinden in de boeken:

En op heel veel andere sites!

Veilige sportcultuur

https://centrumveiligesport.nl